Korzyści z outsourcingu

W dobie redukcji kosztów wykorzystywanie usług świadczonych przez firmy zewnętrzne to niemal konieczność.

Dwudziesty pierwszy wiek to nie tylko rozkwit konkurencji między firmami, jest to także czas, w którym właściwa obsługa informatyczna odgrywa coraz większe znaczenie. Czasy, kiedy kwestiami związanymi z szeroko pojętym IT zajmował się właściciel przedsiębiorstwa lub lepiej zorientowany pracownik, dawno już minęły. W dzisiejszym czasach outsourcing IT nie ma dla siebie godnej alternatywy. Zlecanie obsługi informatycznej firmie zewnętrznej niesie ze sobą bardzo wiele zalet, które w krótko i długofalowej perspektywie wpłyną na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa.

Tylko podmiot, który specjalizuje się w usługach informatycznych dla firm może zagwarantować swoim Klientom dostępność najnowocześniejszych technologii oraz ich najlepsze dopasowanie. Wiedza pracowników firmy zajmującej się outsourcingiem IT sprawia, że są oni w stanie rozwiązywać przeróżne problemy oraz radzić sobie w zaskakujących sytuacjach kryzysowych. Outsourcing IT jest w stanie zapewnić firmie przewagę konkurencyjną dzięki dopasowaniu optymalnych rozwiązań informatycznych.

Skuteczność usług informatycznych uzależniona jest od poziomu wiarygodności i doświadczenia firmy zewnętrznej, ale także gamy świadczonych usług. Należy więc dobrać takiego partnera, który posiada w ramach swojej działalności pożądane usługi, dzięki czemu będzie spełniał oczekiwania i wywiąże się z wyznaczonych zadań.

Poniżej wymienione zostały korzyści, które wynikają z outsourcingu IT:

Korzyści czasu:

 • Okre­ślo­ne czasy re­ak­cji. Masz pew­ność, że bez wzglę­du na sy­tu­ację, tech­nik po­ja­wi się w sie­dzi­bie firmy w usta­lo­nym cza­sie od zgło­sze­nia awa­rii.
 • Wspar­cie zdal­ne – przez zdal­ny pul­pit lub te­le­fo­nicz­nie. Dzię­ki ta­kie­mu ro­zwią­za­niu czas usu­nię­cia awa­rii jest bły­ska­wicz­ny.

Korzyści indywidualne:

 • Doradztwo IT, określenie strategii informatycznego rozwoju firmy.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych firmy.
 • Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 • Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy. ITSsystem pracuje zawsze wtedy, gdy istnieją zadania do wykonania, bez limitu godzin. W szczególnych wypadkach pracuje-my także w soboty i niedziele.
 • Łatwy dostęp do najnowszych technologii informatycznych.
 • Uwolnienie menadżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych. Pracownicy mogą skoncentrować się na strategicznych celach firmy („core business”).

Korzyści finansowe:

 • Znacz­ne ob­ni­że­nie wy­dat­ków.
 • Możliwość korzystania z usług wielu doświadczonych ekspertów. Zatrudnienie każde-go z nich byłoby ogromnym wydatkiem.
 • Brak do­dat­ko­wych kosz­tów za­trud­nie­nia (ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne, eme­ry­tal­ne i cho­ro­bo­we). Roz­li­cze­nie na­stę­pu­je na pod­sta­wie fak­tu­ry.
 • Brak kosz­tów urlo­pów, pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji per­so­ne­lu, szko­leń BHP itp.
 • Brak kosz­tów utrzy­ma­nia sta­no­wi­ska pracy.
 • Brak kosztów utrzymania stanowiska pracy, wynajmu pomieszczenia biurowego, połączeń telefonicznych.
 • Brak kosztów użytkowania samochodu oraz zużycia energii.
 • Odroczone terminy płatności za sprzęt i oprogramowanie.